Zespół interdyscyplinarny

Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Bielsku-Białej podejmowane są w szczególności w ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie. Podstawą prawną działania Zespołu stanowią przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W Mieście Bielsko-Biała Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej składa się z przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Zespołu Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol”, Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, a także Komendy Miejskiej Policji, Sądu Rejonowego, Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała Południe, Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała Północ, Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej, Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku–Białej, Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej, Bielskiego Pogotowia Ratunkowego, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Zarządu Oświaty, organizacji pozarządowych (Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż oraz Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki) oraz Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej liczy
20 członków i został powołany przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej Zarządzeniem 
Nr ON.0050.486.2019.PS z dnia 27 czerwca 2019r., zmienionym w dniu 22 kwietnia 2020r., Prezydent Miasta Bielska-Białej.

Działaniami Zespołu Interdyscyplinarnego kierują:

Marzena Szatan – Przewodniczący Zespołu, przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielsku-Białej

Ewa Pająk – Zastępca Przewodniczącego Zespołu, kierownik Zespołu profilaktyki, rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej

Agnieszka Moroń – sekretarz zespołu, Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.

 

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań wspomnianych podmiotów, w szczególności przez:

  1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
  2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
  3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
  4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
  5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

  1. opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
  2. monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
  3. dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Skontaktuj się z nami

Zespół profilaktyki, rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie MOPS
Plac Ratuszowy 9
43-300 Bielsko-Biała
telefon: 033/ 499-25-08 telefon: 033/ 499-25-06 telefon: 033/ 499-25-02 telefon: 033/ 499-25-01 e-mail: sekretariat@mops.bielsko.pl