Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1 na stronę https://pokonajprzemoc.lk.pl/ .

 

Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.

 

Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.

 

Wstęp

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej https://pokonajprzemoc.lk.pl/ .

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017-12-12.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-12-12 .

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-09

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny:

Optimal IT Sp. z o. o. ul. Wałowa 3, 43-430 Skoczów

NIP: 5482657220, REGON: 242788093, KRS nr: 0000399824

 

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Witos, dostepnosc@mops.bielsko.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (33) 49 74 266 lub 512 052 331. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej.

 

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/.

 

Dostępność architektoniczna

 

 

Budynek – ul. Plac Ratuszowy 9

 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście do budynku – bariera w postaci schodów zabezpieczonych poręczą, drzwi wejściowe do budynku z uchwytem do otwierania. Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu z tyłu budynku od strony parkingu. Dostęp do windy poprzedzony wiatrołapem z wejściem przez drzwi z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.


Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze oraz schody w budynku są ogólnodostępne. W budynku znajduje się winda umożliwiająca dostęp do wszystkich poziomów budynku. Jest możliwość dostania się do pomieszczeń na poszczególnych piętrach. Schody wyposażone w poręcze. W ramach jednej kondygnacji brak zmian poziomów. Na parterze występuje różnica poziomów w postaci kilku schodów.


Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Wewnątrz budynku tylko na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane z tyłu budynku.


Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego on-line po uprzednim zgłoszeniu minimum na dzień przed planowaną wizytą.

 

Skontaktuj się z nami

Zespół profilaktyki, rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie MOPS
Plac Ratuszowy 9
43-300 Bielsko-Biała
telefon: 033/ 499-25-08 telefon: 033/ 499-25-06 telefon: 033/ 499-25-02 telefon: 033/ 499-25-01 e-mail: sekretariat@mops.bielsko.pl