Aktualności

Informacja na temat pomocy

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej udzielają pomocy i wsparcia osobom i rodzinom dotkniętym przemocą, a także świadkom przemocy w rodzinie.
Dla osób doznających przemocy tut. Ośrodek organizuje grupę wsparcia i grupę terapeutyczną.
Celem grupy wsparcia i terapeutycznej, opartej o regularne spotkania osób doświadczających przemocy w rodzinie, jest zwalczenie bezradności wobec przemocy, wymiana informacji i doświadczeń oraz uzyskanie wsparcia emocjonalnego poprzez podniesienie świadomości dotyczącej tego problemu oraz dostarczenie narzędzi niezbędnych do poradzenia sobie w zaistniałej sytuacji. Adresatami grupy wsparcia będą osoby doświadczające szeroko rozumianej przemocy w rodzinie, bądź znajdujące się w grupie ryzyka, co jest dla nich źródłem dyskomfortu i cierpienia oraz wpływa negatywnie na ich funkcjonowanie w różnych obszarach życia.
Zajęcia w ramach grupy wsparcia i grupy terapeutycznej prowadzone są przez cały rok, jeden raz w tygodniu każda z grup.

Jeśli jesteś zainteresowana/y udziałem w takich spotkaniach skontaktuj się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej pod numerem telefonu:
33 499 25 05 lub 33 499 25 01

Dla osób stosujących przemoc w rodzinie tut. Ośrodek organizuje zajęcia w ramach:
• Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Program kierowany jest do osób stosujących przemoc, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, w tym w szczególności:
• osób, skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując ich do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych;
• osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno – edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowych terapii;
• osób osadzonych w zakładzie karnym m.in. z art. 207 kodeksu karnego;
• osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną zmotywowane przez pracowników socjalnych, kuratorów, terapeutów, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej lub inne osoby, które powzięły wiadomość o stosowaniu przez nich przemocy wobec osób najbliższych.

• Programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, którego głównym założeniem jest zmiana wzorców zachowań osób stosujących przemoc w rodzinie.


Jeśli jesteś zainteresowana/y udziałem w takich spotkaniach skontaktuj się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej pod numerem telefonu:
33 499 25 05 lub 33 499 25 01

Skontaktuj się z nami

Zespół profilaktyki, rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie MOPS
Plac Ratuszowy 9
43-300 Bielsko-Biała
telefon: 033/ 499-25-08 telefon: 033/ 499-25-06 telefon: 033/ 499-25-02 telefon: 033/ 499-25-01 e-mail: sekretariat@mops.bielsko.pl